فهرست صفحات

002-united-kingdom

فولاد تاج

استاد بولت 

استاد بلت ها در صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی برای اتصالات فلنج، پیچ و مهره مورد استفاده قرار می گیرند. استاد بولت یک میله ی دو سر رزوه و دو سرباز است که دو مهره ی شش ضلعی سنگین از دو طرف به آن بسته می شود.

این بولت ها با ابعاد متفاوت تولید و عرضه می شوند.

انواع بولت ها با پوشش دهی گالوانیزه گرم، داکرومات و تفلون نیز عرضه می شوند.